Με τον πρόσφατο αριθ. 4472/2017 νόμο, που φέρει τον τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», επήλθαν ριζικές αλλαγές σε διάφορες ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου. Οι μεταβολές αυτές παρατίθενται αναλυτικά ακολούθως:

© 2017 NOMOS.GR by Outboxed

logo-footer
ISO 9001:2015