Με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (τροποποιητικός κανονισμός) τροποποιήθηκε ο κανονισμός για το Κοινοτικό Σήμα. Ορισμένες από τις αλλαγές του τροποποιητικού κανονισμού τέθηκαν, ήδη, σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016, ωστόσο, ορισμένες διατάξεις του τροποποιητικού κανονισμού θα ισχύσουν μόνον από 1ης Οκτωβρίου 2017.  Μια από αυτές τις διατάξεις…

Με τον πρόσφατο αριθ. 4472/2017 νόμο, που φέρει τον τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», επήλθαν ριζικές αλλαγές σε διάφορες ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου. Οι μεταβολές αυτές παρατίθενται αναλυτικά ακολούθως:

2016 NOMOS Newsletter Ιούνιος 2016 Ροµποτική: Πρώτες προτάσεις για τις επερχόµενες συνέπειες στην αγορά εργασίας NOMOS Newsletter Απρίλιος 2016 Σύναψη Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2016 Nomos Newsletter Φεβρουάριος 2016 Η εναλλακτική και η ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών 2015 NOMOS Newsletter Οκτώβριος 2015 Πρόσφατες μεταβολές των όρων συνταξιοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα NOMOS Newsletter…