Εταιρικό Δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο

 • Ίδρυση εταιριών
  • θυγατρικών
  • υποκαταστημάτων
 • Καταστατικά
 • Μεταβίβαση μετοχών
 • Νομικός έλεγχος (Due diligence)
 • Συμφωνίες μετόχων
 • Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, συγχωνεύσεις, spin offs
 • Θέματα εταιρικής διακυβέρνησης
  Νομικές συμβουλές προς τους μετόχους
 • Διάλυση και εκκαθάριση εταιριών
 • Φορολογία εταιριών

Δίκαιο συμβάσεων

Δίκαιο συμβάσεων

 • Συμβάσεις διανομής
 • Συμβάσεις franchising
 • Συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης
 • Συμβόλαια ακινήτων
 • Συμβάσεις δανείων
 • Συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Είσπραξη απαιτήσεων

Είσπραξη απαιτήσεων

 • Εξωδικαστικές δηλώσεις διαμαρτυρίας και καταγγελίας
 • Διαταγές πληρωμής
 • Διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως
 • Διασυνοριακή είσπραξη οφειλών
 • Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής
 • Ευρωπαϊκή διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών
 • Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμών
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων

Εργατικό Δίκαιο

Εργατικό Δίκαιο

 • Συμβάσεις εργασίας
 • Ομαδικές απολύσεις
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • Καταγγελία – Λύση συμβάσεων εργασίας
 • Μεταβίβαση επιχειρήσεων και εργασιακές σχέσεις
 • Νέες μορφές απασχόλησης

Δίκαιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Δίκαιο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

 •  Δίκαιο παρένθετης μητρότητας
 •  Δίκαιο Τεχνητής Γονιμοποίησης
 •  Ετερόλογη Γονιμοποίηση
 •  Μεταθανάτια Τεχνητή Γονιμοποίηση
 •  Πληρεξούσια έγγραφα για ζητήματα υγείας

Δίκαιο Διανοητικής ιδιοκτησίας

Δίκαιο Διανοητικής ιδιοκτησίας

 • Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Δίκαιο εμπορικών σημάτων
 • Δίκαιο ευρεσιτεχνίας

Άλλοι τομείς πρακτικής

Άλλοι τομείς πρακτικής

 •  Ίδρυση υποκαταστημάτων αλλοδαπών ΜΚΟ
 •  Διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR & ODR)