Με τον πρόσφατο αριθ. 4472/2017 νόμο, που φέρει τον τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», επήλθαν ριζικές αλλαγές σε διάφορες ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου. Οι μεταβολές αυτές παρατίθενται αναλυτικά ακολούθως:

  1. Η υπεροχή της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας σε περίπτωση συρροής με κλαδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας παρατείνεται μέχρι και την 20.08.2018, οπότε και θα εφαρμόζεται (εφόσον δεν παραταθεί) το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής.
  2. Η αναστολή της επεκτασιμότητας και κήρυξης ως γενικών υποχρεωτικών των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που καλύπτουν το 51% των εργαζομένων του κλάδου παρατείνεται, ομοίως, μέχρι και την 20.08.2018, οπότε και θα εφαρμόζεται (εφόσον δεν παραταθεί) το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής.
  3. Μεταβάλλεται η ακολουθούμενη, σύμφωνα με το ν. 1387/1983 διαδικασία των ομαδικών απολύσεων, μετά και την έκδοση της από 21.12.2016 απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C – 201/2015 – ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) ως προς τα παρακάτω:
    • Στο άρθρο 3 του ως άνω νομοθετήματος προστίθεται παράγραφος 4, σύμφωνα με την οποία στα πλαίσια των διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους ο εργοδότης δύναται να θέσει υπόψη των εργαζόμενων κοινωνικό πλάνο για τους υπό απόλυση εργαζόμενους, το οποίο να περιέχει μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης. Ως τέτοια μέτρα αναφέρονται ενδεικτικά στη νέα παράγραφο, ποσά για κάλυψη αυτασφάλισης, διαθέσιμα ποσά, μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κατάρτιση και συμβουλευτική για επανένταξη στην αγορά εργασίας, ενέργειες για την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων από τον Ο.Α.Ε.Δ., αντιμετώπισης της επαπειλούμενης ανεργίας των υπό απόλυση εργαζομένων, καθώς και δυνατότητες, μεθόδους και κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψη των απολυθέντων.
    • Με το άρθρο 5 τροποποιείται πλήρως η διαδικασία μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης και των διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους, με την κατάργηση της απαιτούμενης μέχρι και πρότινος διοικητικής παρέμβασης (έγκριση των ομαδικών απολύσεων από τον Υπουργό Εργασίας). Ειδικότερα, η προθεσμία των διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους παρατείνεται από είκοσι σε τριάντα ημέρες, ενώ το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αποτυπώνεται σε πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται από τον εργοδότη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Εάν έχει υπάρξει συμφωνία, οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται εντός 10 ημερών από την κατάθεση του πρακτικού των διαβουλεύσεων και σύμφωνα με το περιεχόμενό του. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας ελέγχει εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαβουλεύσεων, καθώς και κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων. Για το σκοπό αυτό, το Συμβούλιο δύναται να καλέσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τον εργοδότη ή άλλα πρόσωπα, που διαθέτουν σχετικές γνώσεις. Εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι ως άνω υποχρεώσεις τηρήθηκαν, εκδίδει σχετική απόφαση εντός 10 ημερών και οι απολύσεις ισχύουν εντός είκοσι ημερών από την έκδοση της απόφασης. Εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι οι ως άνω διατυπώσεις δεν τηρήθηκαν, παρατείνει τις διαβουλεύσεις και, στη συνέχεια, εκδίδει απόφαση διαπίστωσης τήρησης των απαραίτητων όρων. Οι απολύσεις ισχύουν εντός είκοσι ημερών από την έκδοση της ως άνω απόφασης και σε κάθε περίπτωση σε εξήντα ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης.
  4. Στο άρθρο 14 του ν. 1264/1982 για τους επιτρεπόμενους λόγους καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των συνδικαλιστικών στελεχών τροποποιείται η περίπτωση ε΄ και προστίθεται η περίπτωση στ΄. Πιο συγκεκριμένα, η απόλυση του συνδικαλιστή επιτρέπεται όταν τέλεσε κλοπή ή υπεξαίρεση σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του, καθώς και όταν ο εργαζόμενος δεν προσέρχεται αδικαιολόγητα στην εργασία του για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών. Η τελευταία περίπτωση υπήρχε και στο προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, προβλέποντας την απόλυση του συνδικαλιστή, που δεν προσερχόταν αδικαιολόγητα στην εργασία του για περισσότερες από επτά ημέρες, ενώ διαφαίνεται ότι καταργήθηκε η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης, εξαιτίας της συμμετοχής του σε απεργία, που κρίθηκε παράνομη ή καταχρηστική, με σχετική δικαστική απόφαση.
  5. Ενοποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τις συνδικαλιστικές άδειες με το νέο άρθρο 17 του ν. 1264/1982, το οποίο πλέον προβλέπει τις άδειες, τόσο μετά αποδοχών, όσο και χωρίς αποδοχές για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  6.  Στο άρθρο 22 του ν. 1264/1982 προστίθεται παράγραφος 5, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι η διαδικασία για τις διαφορές, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων για την απεργία, εφαρμόζονται και για τις διαφορές, που σχετίζονται με την υπερημερία του εργοδότη, σε περίπτωση κατά την οποία έχει κηρυχθεί απεργία και ο εργοδότης αδυνατεί να αποδεχθεί την εργασία των μη απεργών.

Κωστούλα Μαζαράκη
Δικηγόρος, LLM
NOMOS Δικηγορική Εταιρία
km@nomos.gr
2310 263665

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παραπάνω newsletter, δεν αποτελούν νομικές συμβουλές και δεν δημιουργούν, ούτε υποκρύπτουν σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ της εταιρίας μας και του παραλήπτη. Oι πληροφορίες είναι γενικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία μας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη χρήση των παρεχομένων πληροφοριών από τον παραλήπτη. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, ενημερώστε μας με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr

CategoryNewsletter