Με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (τροποποιητικός κανονισμός)…

Με τον πρόσφατο αριθ. 4472/2017 νόμο, που φέρει τον τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση…

2016 NOMOS Newsletter Ιούνιος 2016 Ροµποτική: Πρώτες προτάσεις για τις επερχόµενες συνέπειες στην αγορά εργασίας…