Με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (τροποποιητικός κανονισμός) τροποποιήθηκε ο κανονισμός για το Κοινοτικό Σήμα. Ορισμένες από τις αλλαγές του τροποποιητικού κανονισμού τέθηκαν, ήδη, σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016, ωστόσο, ορισμένες διατάξεις του τροποποιητικού κανονισμού θα ισχύσουν μόνον από 1ης Οκτωβρίου 2017.  Μια από αυτές τις διατάξεις είναι η διάταξη του άρθρου 74α του τροποποιητικού κανονισμού, αναφορικά με τα σήματα πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Τα σήματα πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτελούν ένα νέο είδος σήματος σε επίπεδο ΕΕ, παρότι υπάρχουν ήδη σε μερικά εθνικά συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας (όχι στο Ελληνικό). Ως σήματα πιστοποίησης, σύμφωνα με τον τροποποιητικό κανονισμό, ορίζονται τα σήματα που είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά το υλικό, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά, εξαιρέσει της γεωγραφικής προέλευσης, από προϊόντα ή υπηρεσίες, που δεν έχουν την ανωτέρω πιστοποίηση. Εξάλλου, δικαιούχος σήματος πιστοποίησης μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών, που πιστοποιούνται. Η αίτηση κατάθεσης σήματος πιστοποίησης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Κανονισμό Χρήσης του σήματος, ο οποίος πρέπει να αναφέρει τα πρόσωπα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το σήμα, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πιστοποιεί το σήμα, τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης εξετάζει τα χαρακτηριστικά αυτά και εποπτεύει τη χρήση του σήματος.

Το κόστος καταχώρισης ενός σήματος πιστοποίησης της ΕΕ θα είναι το ίδιο με το κόστος καταχώρισης ενός συλλογικού σήματος της ΕΕ, ήτοι 1.800,00 EUR (1.500,00 EUR για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, 50 EUR για τη δεύτερη κλάση, 150 EUR για την τρίτη κλάση και για όλες τις επόμενες κλάσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία καταχώρισης σημάτων πιστοποίησης, αλλά και το περιεχόμενο των Κανονισμών Χρήσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην:
Μαρία Κ. Βασταρούχα
Δικηγόρος, LL.M
NOMOS Δικηγορική Εταιρία
mv@nomos.gr
2310 263665

 

Το πλήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας. Κατεβάστε το PDF

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παραπάνω newsletter, δεν αποτελούν νομικές συμβουλές και δεν δημιουργούν, ούτε υποκρύπτουν σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ της εταιρίας μας και του παραλήπτη. Oι πληροφορίες είναι γενικές και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Η εταιρία μας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη χρήση των παρεχομένων πληροφοριών από τον παραλήπτη. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, ενημερώστε μας με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nomos.gr

CategoryNewsletter