Με τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (τροποποιητικός κανονισμός) τροποποιήθηκε ο κανονισμός για το Κοινοτικό Σήμα. Ορισμένες από τις αλλαγές του τροποποιητικού κανονισμού τέθηκαν, ήδη, σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016, ωστόσο, ορισμένες διατάξεις του τροποποιητικού κανονισμού θα ισχύσουν μόνον από 1ης Οκτωβρίου 2017.  Μια από αυτές τις διατάξεις…